چارت دوره خردسالان 3 تا 5 سال

در این دوره خردسالان هر کتاب را در دو یا سه ترم میخوانند و این بستگی به توانایی خردسال دارد. شامل سه کتاب آموزشی میباشد.

STARTER

PLAYTIME A

PLAY TIME B