چارت دوره نوجوان و بزرگسال

در این سطح نوجوانان و بزرگسالان با سیستم آموزشی زیر کار میکنند