پرسنل آموزشگاه زبان بهرستگان باشید

شرایط استخدام

 

با تمامی افراد طبق مقررات جمهوری اسلامی ایران و وزارت کار و امور اجتماعی قراداد منعقد می گردد و شخص از تمامی حقوق و مزایای متعلقه بهرمند خواهد شد.

 

فرم  اینترنتی درخواست کار

انتخاب تاریخ